مطالعه‌ خاردارن میوسن (سازند میشان) در برش گهره، شمال بندرعباس، استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سازند میشان در برش گهره (شمال بندرعباس) جهت مطالعه‌ خارداران مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه‌ سیستماتیک خارداران نشان دهنده‌ وجود دو راسته‌ اسپاتانگوئیدا و کلیپ آستروئیدا در برش مورد مطالعه می‌باشد. پنج گونه‌ خاردار شناسایی شده در این منطقه عبارتند از: Clypeaster sp., Clypeaster goirensis, Schizaster granti, Moira adamthi, Maretia ranjitpurensis. وجود سنگواره‌های همراه با این مجموعه از جمله روزن‌بران شاخص مانند Orbulina universaوGlobigerinoides trilobus، سن میوسن میانی را برای لایه‌های حاوی خارداران ثابت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Miocene (Mishan Formation) Echinoidea from Gohreh section, North of Bandar Abbas, Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • H Gholamalian 1
  • R Fanati-Rashidi 2
  • S.H Sajadi 1
1 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mishan Formation in the Gohreh section (north of Bandar Abbas) is investigated in order to identify echinoid species. Systematic study of echinoids shows presence of two orders in the studied area; Spatangoida and Clypeasteroida. Five described species are: Clypeaster sp., Clypeaster goirensis, Schizaster granti, Moira adamthi, Maretia ranjitpurensis.The co-occurrence of index associated foraminifers such asOrbulina universaand Globigerinoides trilobus shows the Middle Miocene age for the echinoid bearing beds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Miocene
  • Echinoidea
  • Mishan formation
  • Gohreh section