تفسیر فابریک‌های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین– میاندشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت با گستردگی تقریبی 40 کیلومتر مربع در شمال جاده بویین میاندشت- الیگودرز، به درون سنگ‎های متاپلیتی درجه پایین تا متوسط (با سن دگرگونی ژوراسیم میانی و سن سنگ‌های مادر اواخر تریاس-اوایل ژوراسیک) پهنه سنندج - سیرجان نفوذ کرده است.این توده نفوذی دارای ترکیب آلکالی‌فلدسپارگرانیت تا لوکوگرانیت است. برای اولین بار مطالعه ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی این توده، در 65 ایستگاه و با استفاده از 225 مغزه جهت‎دار بررسی شد. بر پایه مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی اندازه‎گیری شده، مقدار Km بر حسب SIµ برای آلکالی‌‎فلدسپار‎گرانیت‎ها، گرانیت‎های ریزدانه، گرانیت‎های درشت‎‌دانه، و لوکوگرانیت‎ها به ترتیب برابر است با 158، 120، 166 و 34. مقدار Km برای ترکیب چیره این توده کمتر از SIµ 500 است که این توده را در گروه گرانیتوییدهای پارامغناطیس قرار می‎دهد. بیوتیت مهم‌ترین حامل رفتار مغناطیسی در سنگ‎های مورد نظر است. دامنه تغییرات ناهمسانگردی مغناطیسی (P) بر حسب درصد در این توده میان 1 تا 15 متغیّر است. آلکالی‌فلدسپار‎گرانیت‎ها دارای بیشترین مقادیر P هستند. میان شدت دگرشکلی و ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی تقریباً ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد. میزان تغییرات متغیر شکل (T) میان 43/0- تا 85/0 است و حدود 75 درصد از نمونه‎ها دارای T مثبت هستند. این امر نشان از آن دارد که بیضوی‌های مغناطیسی غالباً  کلوچه‎ای شکل هستند و شواهد صحرایی نیز این امر را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation of magnetic fabrics based on variations of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in Bouin- Miandasht granitoid pluton

نویسندگان [English]

  • S Saki 1
  • H Ghasemi 2
  • M Sadeghian 3
1 M. Sc., Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Bouin- Miandashtgranitoid pluton with an area of 40 Km2, outcropped in the north of Bouin Miandasht- Aligoudarz road, was emplaced into Triassic to early Jurassic low to medium grade metapelitic rocks of Sanandaj - Sirjan structural zone. This pluton composed of alkali feldspar granite to leucogranite. For the first time, variation of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) is applied to investigate magnetic fabric of this pluton. The Mean magnetic susceptibility values (Km in µSI) of the different rock groups of Bouin- Miandasht pluton are as follows: alkali feldspar granites (158), fine granites (120), coarse granites (166), and leucogranites (34). The lower Km values for the main compositions of this pluton (< 500 µSI) suggesting the paramagnetic nature of these granites. Biotite is the main carrier of magnetic properties in the studied rocks. The magnetic anisotropy (P %) varies from 1 to 15. Aalkali feldspar granites have the highest P value and show positive correlation with degree of deformation. Shape parameter of magnetic ellipsoid (T) values varies from -0.43 to 0.85 and most of the magnetic ellipsoids are oblate. Seventy five percent of specimens have positive T value. This subject indicates that magnetic ellipsoids are oblate and then foliation is prevailing, and also field evidence confirms this conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropy of Magnetic Susceptibility
  • Magnetic fabrics
  • Paramagnetic
  • Bouin - Miandasht
  • Sanandaj-Sirjan