پتروژنز و خاستگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی درّه‌باغ (شمال باختر الیگودرز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توده‌ گرانیتوییدی درّه‌باغ در شمال باختر الیگودرز از دو بخش مافیک و فلسیک تشکیل شده است. این بخش‌ها به ترتیب دارای ترکیب سنگ‌شناسی دیوریت تا کوارتزدیوریت و گرانودیوریت تا لوکوگرانیت هستند. آشکارترین ویژگی‌های بخش فلسیک توده نفوذی درهّ‌باغ عبارتند از حضور گسترده آنکلاوهای متاپلیتی آندالوزیت‌دار، سورمیکاسه، سیلیسی (کوارتزی به ارث رسیده از رگه‌های کوارتزی با ماهیت دگرگونی)، متاپسامیتی و همچنین زینوکریست‌های آندالوزیت در سراسر بخش فلسیک. سنگ‌های فلسیک دارای ماهیت پرآلومین و کالکوآلکالن هستند و در گروه گرانیتوییدهای نوع S (پالین‌ژنتیک) و کمان حاشیه قاره (CAG) قرار می‌گیرند. سنگ‌های مافیک دارای ماهیت متاآلومین و کالک‎آلکالن هستند و در گروه گرانیتوییدهای نوع I و کمان حاشیه قاره (CAG) جای می‌گیرند. بر پایه مشاهدات صحرایی، شواهد سنگ‌نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمیایی و تفسیر رویدادهای صورت گرفته، در اثر نفوذ ماگماهای بازیک- حدواسط در مجموعه متاپلیتی‌- متاگریوکی تریاس پایانی- ژوراسیک آغازین، دما بالا رفته و دگرگونی مجاورتی بزرگ مقیاسی که تا حد تشکیل سیلیمانیت‌هورنفلس پیش ‌رفته، صورت گرفته است. گذر دما از نقطه ذوب متاپلیت‌ها- متاگریوک‌ها، مذاب‌هایی با ترکیب مناسب برای ساخت توده‌های گرانیتوییدی نوع S فراهم کرده است. ماگمای تولید شده به ترازهای بالاتر پوسته رفته و در آن جای گرفته است. جایگیری آن با دگرگونی مجاورتی کم وسعتی در حد کردیریت- هورنفلس همراه بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrogenesis & Tectonic Setting of Darreh Bagh Granitoid Pluton (NW Aligoodarz)

نویسندگان [English]

  • M Sadeghian 1
  • S Shekari 2
1 Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 Ph.D. Student, Faculty of Earth Sciences, University of Shahrood, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Darreh-Bagh granitoidic pluton in the northwest of Aligoodarz composed of two felsic and mafic parts, with lithological composition range from diorite to quartzdiorite, and granodiorite to leucogranite respectively. Felsic rocks have calc-alkaline and peraluminous affinity and belong to S-type and continental arc granitoids (CAG). The most significant characterizes of felsic part are as follows: presence of the metapelitic andalusite bearing enclaves, silica (quartz fragments which inherited from quartz vein with metamorphic origin), surmicaceous and metapasamitic enclaves and also andalusitic xenocrysts through out of the felsic part. Mafic rocks have calc-alkaline and metaluminous affinity and belong to I-type and continental arc granitoids (CAG). Based on the field observations, petrographical and geochemical characterictics, penetration of basic-intermediate magmas into late Triassic - lower Jurassic metapelites and metagraywackes caused to rise temperature up to produce a large scale contact metamorphism including andalusite hornfels and sillimanite hornfels. Intersecting the temperature of melting point of metapelites and metagraywackes resulted in producing melts with suitable composition for forming of S – type granitoid plutons. Then, the produced magma ascended to the higher levels in the upper crust and emplaced in it. Granitoid magmas emplacement are associated with low-extent contact metamorphism up to cordierite hornfels facies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aligoodarz
  • Darreh-Bagh
  • Enclave
  • Sourmicaceous
  • Metapelitic
  • Peraluminous
  • Calc- alkaline