پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه هولوآ، هولوآ، اسپانیا

چکیده

توده‌های مطالعه شده در پهنه البرز باختری و زیر پهنه طارم قرار دارند. بیشتر رخنمون‌های توده‌های مورد مطالعه ترکیب مونزونیت و کوارتزمونزونیت دارند و درون نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده‌اند. این توده‌ها ماهیت شوشونیتی و متاآلومین دارند. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی، توده‌های مورد مطالعه از یک ماگمای غیر اولیه حاصل شده‌اند که در شرایط پوسته قاره‌ای دچار تفریق و تحول شده است. در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه و عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده نسبت به کندریت، نمونه‌های مورد مطالعه از عناصر LREEs و LILEs غنی‌شدگی و از عناصر HFSEs تهی‌شدگی نشان می‌دهند. ماگمای اولیه منشأ توده‌های مورد مطالعه، از ذوب بخشی 1 تا 5 درصدی منشأ گوشته سنگ‎کره‌ای متاسوماتیسم شده توسط عوامل فرورانش و با ترکیب اسپینل لرزولیتی دارای رگه‌های فلوگوپیت فراوان ایجاد شده است. بر پایه سن‌سنجی‌های انجام شده به روش U-Pb (SHRIMP) روی بلورهای زیرکن، توده‌های مورد مطالعه در محدوده زمانی 8/37 تا 9/38 میلیون سال پیش و اشکوب پریابونین ائوسن پایانی، در یک محیط پس از برخورد جایگزین شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrogenesis and U-Pb SHRIMP Dating of Taroum Plutons

نویسندگان [English]

  • M Aghazadeh 1
  • Z Badrzadeh 1
  • A Castro 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor Universtiy, Iran
2 Professor, Department of Geology, University of Huelva, Huelva, Spain
چکیده [English]

The studied Roudbar and Abhar plutons are located in the western Alborz zone and Taroum subzone. These intrusive bodies show metaluminous and shoshonitic nature and they cut the Eocene volcanic and sedimentary rocks. In the studied plutons, monzonite and quartz monzonite terms are dominant. According to geochemistry, these plutons were crystallized from non-primary magma, and have been experienced fractional crystallization. In the primary mantle normalized spider diagrams and chondrite normalized REE diagrams, studied samples show clear enrichment in the LREE and LILE and depletion in the HFSE. The primary magma originated from 1-5% partial melting of phlogopite bearing lithospheric mantle with spinel lherzolite composition that metasomatized by subduction agents. According to U-Pb SHRIMP dating, these plutons were intruded during 37.8 to 38.9 Ma in the late Eocene and in a post-collision tectonic setting. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taroum Intrusions
  • U-Pb Dating (SHRIMP)
  • Shoshonite
  • Petrogenesis
  • Metasomatised lithospheric mantle
  • Post collision