مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در انتهای جنوبی کمربند ماگمایی سهند- بزمان، در شمال آتشفشان بزمان قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه متشکل از گدازه‌های آندزیتی- داسیتی همراه با ماسه‌سنگ توفی، ایگنمبریت، آگلومرا، توف و سیلت‌سنگ به سن میوسن است که متحمل دگرسانی‌های پروپیلیتی، آرژیلیک، سریسیتی، کربناتی و سیلیسی شده‌اند. فرم چیره کانه‌زایی عبارت از رگه‌های سیلیسی و برش‌های گرمابی ‌در درون پهنه‌های دگرسانی است. رگه‌های سیلیسی دارای بافت‌های کلوفرم، حفره‌ای، قشری، شانه‌ای، نواری و برش‌های گرمابی هستند. مطالعات آزمایشگاهی بیانگر این است که برش‌های گرمابی‌دارای بیشترین عیار طلا (تا  ppm6/27)‌است و رگه‌های سیلیسی با بافت نواری و رگه‌های سیلیسی دارای کانی‌های سولفیدی ریز، در رده‌های بعدی قرار دارند. مطالعات ژئوشیمیایی بیانگر همبستگی خوب میان طلا با عناصر نقره، آنتیموان، آرسنیک، سرب، روی، مولیبدن، بیسموت و جیوه در رگه‌های سیلیسی طلادار در این منطقه است. بررسی میانبارهای سیال بر روی رگه‌های سیلیسی با بافت نواری، شوری سیال را 77/7-22/1 درصد و دمای همگن شدن را  296-190 درجه سانتی‌گراد نشان داده است. بر‌ پایه مطالعات صحرایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت، ویژگی‌های ژئوشیمیایی و میانبارهای سیال، کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان را می‌توان در زمره ذخایر طلای اپی‌ترمال  سولفیداسیون پایین قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geology, Alteration, Geochemistry and Fluid Inclusion of Au Mineralization in the North Bazman

نویسندگان [English]

  • M.R Omidvar Eshkalak 1
  • A.A Mokhtari 2
1 Master of Science, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The studied area is located in the southeastern end of the Sahand- Bazman Magmatic Belt in the north of Bazman volcano. This area composed of Miocene volcanic rocks including andesitic to dacitic lavas along with tuffaceous sandstone, ignimbrite, agglomerate, tuff and siltstone that underwent propyilitic, argillic, sericitic, carbonatic and silicified alterations. Predominant form of the mineralization is silica veins and hydrothermal breccia, which crop out within the alteration zones. The textures within the silica veins include coliform, vuggy, stratiform, banded and hydrothermal breccias. The results of sample analysis demonstrate that hydrothermal breccias have the highest grades of Au (up to 27.6 ppm), and the silica veins with banded texture and fine grained sulfide bearing silica veins are other important Au- bearing mineralization in the next orders. The geochemical investigations demonstrate good positive correlation between Au and Ag, Sb, As, Pb, Zn, Mo, Bi and Hg in the Au- bearing silica veins. The fluid inclusion studies on silica veins with banded texture indicate that the salinity of fluids is 1.22-7.77 W% NaCl, and homogenization temperature is 190-296◦C. Based on the field evidences along with mineralogy, textures and structures of silica veins, geochemical and fluid inclusion investigations, the Au mineralization in the north of Bazman can be classified as low sulfidation epithermal gold deposits.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold mineralization
  • Bazman
  • Hydrothermal breccia
  • Silica veins
  • Epithermal