بررسی نتایج نمونه‌برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه‌رود (شمال باختری ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

روش BLEG یکی از روش‌های جدید به‌کار گرفته‌شده در بررسی‌های اکتشاف ژئوشیمیایی طلا است. این روش کمک زیادی در مکان‌یابی بسیاری از نهشته‌های طلا با عیار پایین کرده است. تغییر چشمگیر روش BLEG نسبت به روش‌های رایج اکتشافات ژئوشیمیایی، استفاده از حجم زیادی از نمونه بدون توجه به اندازه آنها و تراکم پایین نمونه‌برداری است. به‌منظور هم‌سنجی داده‌های حاصل از BLEG با روش رسوبات آبراهه‌ای، ورقه 1:100000 سیه‌رود در حوضه‌ زمین‌شناسی آذربایجان که نقشه‌ زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی پیشتر در آن انجام شده بود، برگزیده شد. محدوده مورد بررسی با گستره‌ای در حدود1850 کیلومترمربع در منتهی‌الیه شمال باختری ایران در استان آذربایجان شرقی واقع است، این محدوده در ناحیه کوهستانی در شمال باختر شهرستان اهر واقع شده است. واحدهای زمین‌شناسی تشکیل‌دهنده‌ منطقه بیشتر شامل واحدهای سنگ‌آهکی و فلیش‌گونه کرتاسه بالایی، توده‌های نفوذی با سن الیگوسن و رخساره‌های آتشفشانی- رسوبی ائوسن است. سنگ‌های نفوذی الیگوسن مهم‌ترین واحد آذرین منطقه مورد بررسی هستند. در این بررسی 168 نمونه‌ BLEG و 103 نمونه رسوب آبراهه‌ای (Silt Sample) مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. دامنه مقادیر عیار طلا در نمونه‌های BLEG از  ppb1/0 تا  ppb20 و در نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای از 3 تا  ppb459 است. نتایج به‌دست آمده از برداشت و بررسی نمونه‌ها به ‌روش ژئوشیمیایی BLEG نشان‌دهنده‌ چهار محدوده با بی‌هنجاری درجه یک است که شامل                1) محدوده انیق- قره‌چیلر؛ 2) محدوده نمنق؛ 3) محدوده اشتوبین و 4) محدوده آندریان یا میوه‌رود است. آنالیز نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای برداشت شده نشان‌دهنده بالا بودن عناصر مس و طلا در نمونه‌ها است. بررسی همبستگی عناصر در رسوبات آبراهه‌ای برداشت شده از منطقه انیق- قره‌چیلر نشان‌دهنده همبستگی نسبتاً بالای طلا با عناصر آرسنیک، مس و سرب است. مس نیز با مولیبدن همبستگی بالایی نشان می‌دهد. این موضوع با کانه‌زایی موجود در منطقه همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Results Sampling and Analysis by Using the BLEG Geochemical Method in 1:100000 Siah Rud Sheet (NW Iran)

نویسندگان [English]

  • M Emami Jafari 1
  • M Mehrpartou 2
  • A Akbarpoor 3
  • B Shamsi 4
1 M.Sc., Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Ph. D., Geochemical Exploration Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 M.Sc., Geochemical Exploration Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BLEGmethod is one ofmodern methodsusedfor goldgeochemicalexplorationstudies.Themethod has helped to locate many low grade gold deposits. The significant change of the method compared to common geochemical exploration methods is to use of large volumes ofsamples regardless of their sizeandlow densityof sampling.In order to evaluate the efficiency of the BLEG geochemical method with stream sediment method, 1:100000 SiahRud sheet was chosen in geological region of Azarbaijan in a district that geological map and geochemical exploration has already been carried out.The study area is 1850 km2, located in a mountainous area of northwest Iran in the Eastern-Azarbaijan province (NW of Ahar city).The rock units of the area consist mainly of the Upper Cretaceous limestone and flysch complex, Oligocene intrusive bodies and Eocene volcanic-sedimentary rocks. The Oligocene intrusive bodies are the most important igneous unit in the area.In this project, 168 BLEG samples and 103 stream sediment samples (silt samples) were prepared and studied. The range gold values ​​in BLEG samples are from 0.1 to20 ppb, and in the stream sediment samples from 3 to459 ppb.The results ofsampling and analysis present four districts with high anomalous degrees: 1) Anigh-GharehChilar district, 2) Namnegh district, 3) Eshtobin district, and 4) Andrian or MiveRud district. Analysis ofthe stream sedimentsamplesrepresentshigh value of Cu andAu. Correlation of the elements in stream sediments taken from the Anigh-GharehChilar district represents high correlation of gold with arsenic, copper and leads elements. Copper also shows a high correlation with molybdenum, which is in accordance with mineralization of this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLEG Method
  • Sample Sediment Method
  • Siah Roud
  • Gold
  • East Azarbaijan
  • Anigh-Gharachilar