شیمی کانی‌ها و دمافشارسنجی توده مافیک میشو، جنوب باختر مرند، آذربایجان‌ شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

توده مافیک- اولترامافیک میشو در جنوب‌ باختر مرند در استان آذربایجان ‌شرقی واقع شده است. این مجموعه سنگی در واحدهای قدیمی‌تر از جمله سازند کهر نفوذ کرده و به توسعه دگرگونی همبری در آنها انجامیده است. بخش مافیک میشو دارای طیف ترکیبی گابرونوریت، تروکتولیت و الیوین‌گابرونوریت بوده و بخش اولترامافیک دارای ترکیب هارزبورژیت تا لرزولیت است. تجزیه میکروپروپ کانی‌های اصلی در نمونه‌های مافیک (گابروها) نشان می‌دهد که پلاژیوکلازها از نوع آنورتیتی تا بیتونیتی، الیوین‌ها بیشتر از نوع کریزولیت، اورتوپیروکسن‌ها دارای ترکیب انستاتیتی، کلینوپیروکسن‌ها دارای ترکیب دیوپسید و آمفیبول‌ها در محدوده‌ای از چرماکیت و هورنبلند چرماکیتی قرار می‌گیرند. زمین‌دمافشارسنجی با استفاده از روش‌های مختلف (دمافشارسنجی بر پایه اکسیدهای Al2O3 و TiO2 کانی آمفیبول، پلاژیوکلاز- آمفیبول و (OPX – CPX) دمای 700 تا 900 درجه سانتی‌گراد در فشار 7 تا 8کیلوبار برای بخش‌های مافیک (گابروها) به دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineral Chemistry and Thermo-Barometry of Misho Mafic Complex, Southwestern of Marand Town, East Azarbaidjan Province

نویسندگان [English]

  • M Ghorbani 1
  • M.R Hosseinzadeh 2
1 M.Sc., Department of Geology, Faculty of Natural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Natural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The mafic-ultramafic complex of Misho is exposed in in the northwestern part of Iran, in the East Azerbaidjan province (southwest of Marand). This complex intruded in the older rock units including the Kahar formation and resulted in developing of contact metamorphic rocks. Compositionally, the mafic portion is gabbronorite, troctolite and olivine-gabbronorite; and the ultramafics are harzburgite to lherzolite. The EPMA analyses of main minerals in mafic rocks (gabbro) show that plagioclases are anorthite to bytownite, Olivines are mainly chrysolite, orthopyroxenes have enstatitic composition, clinopyroxenes are diopsidic and amphiboles are tschermakite, to tschermakitic hornblende. Geothermobarometery of gabbros based on varions methods (Al2O3 and TiO2 in amphibole, plagioclase - amphibole and orthopyroxene – clinopyroxene) yield 700- 900ºC in pressure of 7-8 kbar. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mafic – ultramafic rocks
  • Mineral-chemistry
  • Thermo-barometry
  • Misho
  • Marand