پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

ایران در بخش میانی کمربند لرزه‌خیز آلپ - هیمالیا قرار گرفته است که در همه بخش‌ها ویژگی‌های زمین‌شناسی، ساختاری و لرزه‌ای یکسانی ندارد. در این مطالعه نقشه‌های پهنه‌بندی نرخ رویداد زمین‌لرزه‌ها (Rate) و بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌های رخ‌داده (Mmax) برای کل گستره ایران تهیه شده است. این متغیرها به ترتیب بیان‌کننده شمار زمین‌لرزه‌های رخ‌داده در سال در پهنه ایران است و بر پایه پهنه‌بندی آنها می‌توان مناطق مختلف با فعالیت‌های لرزه‌ای متفاوت را از یکدیگر جدا کرد. بر پایه نقشه پهنه‌بندی آهنگ رویداد زمین‌لرزه‌ها (Rate) در این مطالعه نشان داده می‌شود که روند پهنه‌های اصلی جداشده بر پایه محاسبات انجام شده، منطبق با ویژگی‌های زمین‌شناختی و ساختاری منطقه است. چنین بر می‌آید که پهنه‌های زاگرس و بخش‌هایی از البرز خاوری و کپه‌داغ با بیشترین نرخ زمین‌لرزه‌ها از پهنه‌های ایران مرکزی، مکران و نواحی خاور ایران با فعالیت‌های لرزه‌ای پایین به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت هستند. همراه با تهیه نقشه پهنه‌بندی نرخ زمین‌لرزه‌ها در گستره ایران، نقشه پهنه‌بندی بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌های رخ‌داده Mmax در این گستره نیز تهیه شد. بر پایه این نقشه نواحی مختلف ایران مرکزی و البرز با فعالیت‌های لرزه‌ای سترگ از دیگر نواحی ایران جدا می‌شود. با مقایسه نقشه‌های پهنه‌بندی به‌دست آمده از پژوهش حاضر با یکدیگر، می‌توان مناطق با فعالیت‌های لرزه‌ای متفاوت را از یکدیگر جدا کرد. داده‌های لرزه‌ای و پایه این پژوهش بر پایه کاتالوگ‌های زلزله داخلی و خارجی در بازه زمانی 1900 تا 2008 بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zonation of Iran According to the Seismicity Coefficiency Rate(λ) and Mmax

نویسندگان [English]

  • Gh Razaghian 1
  • A Beitollahi 2
  • M Pourkermani 3
  • M Arian 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran is in the middle part of the seismic belt of Alps-Himalayas with dissimilar geological, structural and seismological features. In the present article, zonation maps of the earthquake occurrence rate (Rate) and the largest observed earthquakes (Mmax) have been prepared for all the regions of Iran. The parameter (Rate) shows the number of occurred earthquakes in the year in the region of Iran. Subsequently, according to the zonations, classification of different regions with different seismic activities will be achievable. The zonation map of earthquake occurrence frequency (Rate) in the present article shows that trend of the main classified zonations, according to the calculations, is similar with the geological and structural features of the region. It seems that zonation of Zagros and certain parts of the east of Alborz and Kopedagh with the maximum rate of earthquakes are drastically different with the zonation of central parts of Iran, Makran and eastern part of Iran with low seismic activities. In addition to zonation maps of the earthquake occurrence rate, zonation of the largest observed earthquakes (Mmax) has been provided in this region as well. According to the map, different regions of the Central part of Iran and Alborz with large seismic activities are different with other regions of Iran. Having compared the two zonation maps in this article, it is possible to classify the seismic activities of different regions. The seismic data and the basis of the article are according to the National and International Seismology catalogue for a period of 1900 to 2008.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Zonation map
  • Rateλ) )
  • Mmax