انطباق هاله‌های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه با شواهد کانه‌زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بر پایه پردازش داده‌های 51 نمونه رسوب آبراهه­ای، 115 نمونه ‌سنگی و 22 نمونه کانی‌سنگین، به‌همراه شواهد صحرایی مربوط به کانی‌سازی و دگرسانی، الگوی کانه‌زایی مس- طلا در منطقه اکتشافی رحیمی مورد تحلیل قرار گرفت. دوازده نقشه هاله­های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه برای عناصر Au-Ag-As-Ba-Cu-Co-Hg-Mo-Pb-Sb-W-Zn همراه با نقشه‌های مربوط به کانی‌های اکسیدهای آهن در نمونه‌های کانی سنگین با شواهد صحرایی جدید از زمین‌شناسی و کانه‌زایی منطقه، تحلیل شد و در نتیجه، دو منطقه کانه‌زایی جدا از هم با الگوهای کانی‌سازی IOCG و مس پورفیری برای مطالعات نیمه‌تفصیلی معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlating Primary and Secondary Geochemical Halos with Copper-Gold Mineralization Evidence in Rahimi Area, South Kajeh, Ferdows

نویسندگان [English]

  • A. Najafi 1
  • M.H. Karimpour 2
  • M. Ghaderi 3
1 PhD. Student, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Research and Exploration Center for Ore Deposits of Eastern Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Economic Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on data processing for 51 stream sediment, 115 rock and 22 heavy mineral samples, together with field evidence for mineralization and alteration, mineralization pattern for Rahimi copper-gold prospecting area was analyzed. Twelve primary and secondary geochemical halo maps for Au-Ag-As-Ba-Cu-Co-Hg-Mo-Pb-Sb-W-Zn as well as maps showing iron-oxide minerals in heavy mineral samples were analyzed using new geological and mineralization field evidence for the area. Therefore, two distinct promising areas, with IOGC and porphyry copper mineralization patterns were proposed for semi-detailed studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper-gold mineralization
  • Geochemical halos
  • Ferdows
  • Rahimi prospecting area
آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
الماسی، ع.، 1385- بررسی قابلیت کانی‌سازی منطقه طاهرآباد شهرستان فردوس با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
پورخسرو، م.، 1385- پترولوژی، آلتراسیون، کانی‌سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه کجه شمال‌غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
خراسانی، م.، 1379- پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم.
خسروی، م.، 1386- پترولوژی، آلتراسیون، کانی‌سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه رحیمی شمال‌غرب فردوس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عزمی، ح.، 1384- اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 1:100000 طاهرآباد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کریم‌پور، م.ح. و سعادت، س.، 1385- مطالعه و بررسی پتانسیل‌های معدنی و تعیین اولویت‌های اکتشافی با استفاده از داده­های ماهواره­ای، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در محدوده ورقه طاهرآباد، مرکز تحقیقات ذخایر معدنی شرق ایران.
کریم­پور، م.ح.، عاشوری، ع. ر. و سعادت، س.، 1387- نقشه زمین­شناسی 1:100000 طاهرآباد، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کریم­پور، م.ح.، ملک­زاده شفارودی، ا.، مظاهری، س.ا. و حیدریان، م.ر.، 1386- ماگماتیزم و انواع کانی­سازی مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص. 604-598.
مهندسین زرناب اکتشاف، 1383- انجام خدمات مشاوره عملیات اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی فردوس، سازمان صنایع و معادن استان خراسان.
مهندسین مشاور کان ایران، 1381- اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی چاه­پالون فردوس، سازمان صنایع و معادن استان خراسان، 123 ص.
مهندسین مشاور کان ایران، 1384- اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی چاه­پالون فردوس- شرح حفریات، سازمان صنایع و معادن استان خراسان.
ناجی، س.م.، 1382- بررسی پتانسیل‌های معدنی منطقه چاه پولون واقع در غرب فردوس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم.
 
 
 
 
 
References
Cox, D.P. & Singer, D.A., 2007- Descriptive and grade-tonnage models and database for iron oxide Cu-Au deposits, U.S. Geological Survey. Open-File Report 2007-1155.
Sillitoe, R.H., 2000- Gold-rich porphyry deposits; descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery. Reviews in Economic Geology, 13: 315-345.
Tarkian, M., Lotfi, M. & Baumann, A., 1983- Tectonic, magmatism and the formation of mineral deposits in the Central Lut (east Iran), Final report: Geodynamic Project (Geotraverse) in Iran, Geol. Surv. Iran, Rep. No. 51, p. 357-384