نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 انستیتو علومزمین و منابع طبیعی آلمان، هانور، آلمان.

چکیده

برداشت دادههای الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری (HEM) امروزه جایگاه ویژهای در به نقشه درآوردن ساختارهای زمینی سهبعدی مقاومتویژه با قدرت تفکیک بالا و سریع در مناطق وسیع یافته است. رویه استاندارد در تفسیر این دادهها نیز غالباً فرایند وارونسازی زمین لایهای است که امروزه بهرهمندی از آن عمومیت یافته است. به دلیل متحرک بودن سیستم برداشت در زمان اندازهگیری، همراهی نوفه با دادهها نیز اجتنابناپذیر است. از آنجا که بخشی از این اطلاعات هنگام بهکارگیری فیلترهای متعدد بر روی دادهها به منظور آمادهسازی آنها برای ورود به فرایند مدلسازی از بین میروند؛ لازم است از روشهایی در مدلسازی استفاده شود که با کمترین خطا و با بیشترین دقت به مدلی از آنچه در زیر زمین وجود دارد؛ نزدیک شوند. در این نوشتار، ابتدا با سه روش مختلف و با استفاده از تبدیل سریع هنکل، به مدلسازی پیشرو دادههای مربوط به سه مدل مصنوعی دو، سه و چهار لایه پرداخته؛ سپس مدلسازی معکوس بر روی نتایج مدلهای پیشرو انجام گرفت. نتایج حاصل گویای آن است که روش گوپتاسارما- سینگ بهبودیافته به پاسخ بهتری در هر سه مثال میرسد.
 

کلیدواژه‌ها

References
Abramowitz, M. &  Stegun, I. A., 1964- Handbook of mathematical functions, Dover, New York, 1058pp.
Beamish, D., 2002- An assessment of inversion methods for AEM data applied to environmental studies: Journal of Applied Geophysics, 51: 75–96.
Beard, L. P., 2000- Comparison of methods for estimating earth resistivity from airborne electromagnetic measurements, Journal of Applied Geophysics, 45: 239-259.
Fraser, D. C., 1978- Resistivity mapping with an airborne multi-coil electromagnetic system, Geophysics, 43: 144–172.
Guptasarma, D. & Singh, B., 1997- New digital filters for Hankel J0 and J1 transforms, Geophysical Prospecting, 45: 745-762.
Hodges, G. & Siemon, B., 2008- Comparative analysis of one- dimensional inversions f helicopter-borne frequency-domain electromagnetic data. In: AEM 2008, 5th International Conference on Airborne Electromagnetic, Haikko Manor, Finland.
http://www.fugroairborne.com, Airborne electromagnetic surveys short course, 2003- Fugro Airborne Surveys Inc.
Huang, H. & Fraser, D. C., 1996- The differential parameter method for multifrequency airborne resistivity mapping. Geophysics, 61: 100–109.
Johanson, H. K. & Sørenson, K., 1979- Fast Hankel transforms. Geophysical Prospecting, 27: 876–901.
Mundry, E., 1984- On the interpretation of airborne electromagnetic data for the two-layer case: Geophysical Prospecting, 32: 336–346.
Nabighian, M. N., 1996- Electromagnetic Methods in Applied Geophysics- Applications, Part A and Part B, Society of Exploration. Geophysics, 972pp.
Sengpiel, K. P. & Siemon, B., 1998- Examples of 1D inversion of multifrequency AEM data from 3D resistivity distributions, Exploration Geophysics, 29: 133–141.
Siemon, B. & Auken, E. & Christiansen, A. V., 2008- Laterally constrained inversion of helicopter-borne frequency-domain electromagnetic data, Journal of Applied Geophysics, xx: xxx-xxx.
Siemon, B., 2001- Improved and new resistivity –depth profiles for helicopter electromagnetic data. Journal of Applied Geophysics, 46: 65– 76.
Siemon, B., 2007- Levelling of helicopter-borne frequency-domain electromagnetic data, Journal of Applied Geophysics, xx: xxx-xxx.
Siemon, B., Röttger, B. & Rehli, H. J., 2006- Technical report on the helicopter-borne geophysical investigation in the province Nanggroe Aceh Darussalam, Northern Sumatra, Indonesia, survey area Banda Aceh/Aceh Besar, 2005, Helicopter Project Aceh (HELP ACEH). BGR Report Vol. A-1, Archives No. 0126196 A-1, Hannover.
Wait, J. R., 1982- Geo-Electromagnetism, Academic Press Inc, New York.