دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 1-200 
9. سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه های میلانکوویچ

صفحه 57-62

10.22071/gsj.2010.55335

لیلی فاتح بهاری؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی


11. بازسازی شرایط جریان آواری ماسوله تحت تأثیر بارندگی شدید

صفحه 67-74

10.22071/gsj.2010.55337

سعید هاشمی طباطبایی؛ علی اکبر موسی‌وند؛ سید محمد صفوی؛ بهمن اکبری


15. چین‌خوردگی فعال ناشی از جنبش جوان سامانه گسل درونه

صفحه 99-108

10.22071/gsj.2010.55344

حمیدرضا جوادی؛ محمدرضا قاسمی؛ مجید شاه‌پسند زاده؛ مرضیه استرابی آشتیانی


20. بررسی دقت مدلسازی پیشرو دادههای الکترومغناطیس هلیکوپتری در مدلسازی معکوس

صفحه 137-140

10.22071/gsj.2010.55362

علیرضا عرب امیری؛ علی مرادزاده؛ داود رجبی؛ نادر فتحیان پور؛ برنارد سیمون


24. سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس

صفحه 165-174

10.22071/gsj.2010.55370

نواب خدائی؛ محمد حسین آدابی؛ سید علی معلمی؛ مهران مرادپور