بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

افق بوکسیتی- کائولینیتی علی بالتالو،  در خاور شاهین‌دژ، جنوب باختر استان آذربایجان غربی واقع است، این افق  به صورت چینه‌سان در مرز بین ماسه‌سنگ ژوراسیک و دولومیت تریاس قرار دارد. در این بررسی برای دستیابی  به فرایندهای شیمیایی درگیر در تشکیل این بی‌هنجاری و همچنین شناسایی نقش و رفتار عناصر  در فرایندهای هوازدگی و نحوه تبادلات شیمیایی آنها، از روش ژئوشیمیایی محاسبات تبادلات جرم و نمودارهای غنی شدگی- ‌تهی‌شدگی استفاده شده است .بر اساس مطالعه نظریه‌های مختلف در مورد منشأ بوکسیت-کائولینیت، سیل‌های دیابازی سازند دورود رخنمون‌دار در منطقه را می‌توان  به‌عنوان سنگ منشأ این کانسار در نظر گرفت. با استفاده از روش محاسبات تغییرات جرم، مقادیر تبادل جرم عناصر مختلف نسبت به یک عنصر  بی‌تحـرک (تیتانیم) که بیـشـترین ثبـات شیمیـایی را در فرایـندهای هـوازدگی از خـود نشـان داده است، محـاسبه شد. نـتایج به‌دسـت آمده نشان دادکه عنـاصر Si ، Ca، Mg، K و Na در فرایندهای حاکم، از محیط خارج شده و عناصر Ti ، A l، Fe  غنی شده‌اند و در نهایت لایه‌های موجود کاهش کل جرم معادل 02/21-  برای افق قهوه‌ای رنگ،01/24- برای افق سفید، 91/22 - برای افق خاکستری متمایل  به سبز، 55/23-  برای افق خاکستری را نشان می‌دهند .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical and Genetic Study of Alibaltalo Kaolinite -Bauxite Deposit, Shahindezh

نویسندگان [English]

  • N. KhajehMohammadlo 1
  • E. Rasa 1
  • A. Emamalipur 2
1 Geology Department, Earth Science Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department oF Mining Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

 Alibaltalo bauxite deposit is situated in east Shahindezh, south west of west- Azarbaijan. This ore horizon lies along the boundary between Jurassic sandstone and Triassic dolomtite. In this study for understanding the chemical process involved in the formation of the bauxite deposite and in order to determine the role and behavior of elements on weathering process, the gain and loss and mass transfer methods, enrichment -depletion diagrams were used. the result of this study diabase sills of Doroud Formation in the area is proposed as the principal source of this bauxitic horizon.. Mass change calculations for different elements compared to an immobile element (Titanium)- with. chemical stability in weathering processes. Results showed Si, Na, K, Mg, Ca depletion while Fe, Al, Ti showed secondary enrichment.The ore body shows decreasing in total mass of -21.02 for brown horizon,-21.02 for gray kaolinite layer,-22.91 for green to gray part and -23.55 for green to gray color horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bauxite
  • Alibaltalo
  • West Azarbaijan
  • Mass change
  • Enrichment-Depletion
کتابنگاری
شرکت کاوشگران، 1377-گزارش طرح اکتشاف کانی‌های پلی متال (باختر مشکین‌شهر)
خلقی خسرقی، 1373 -نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:100،000 شاهین دژ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1379- نقشه جغرافیایی ورق1:250،000 شاهین‌دژ
References
Bardossy, G.Y., 1982-  Karst Bauxites (bauxite deposits on carbonate rocks). Elsevier Scintific, Amsterdom,441p.
Bardossy, G.Y., 1990-Lateritic Bauxites.Akademia,Kiado Budapest646
     Deposita 25, 44-40.
Hildreth, W., 1981- Gradients in silicic magma chambers:implications for lithospheric magmatism. J. Geophys.Res.,86,B10153-B10192.
Maclean, W. H. & Barrett, T.J., 1993- Litogeochemical techniques using immobile elements. Explore Geochemistry 48, 109-133.
Maclean, W. H., 1990- Mass chang calculation in altered rock series. Mineral
Maclean,W. H., Bonavia, F. F. & Sanna, G., 1997-Argiliite debris converted to bauxite during karst weathering:evidence from immobile element geochemistry at the Olmedo Deposite Sardinia.MineraliumDeposita,vol.32,607-616.
Schroll, E., Sauer, D., 1968-Beitrag zur geochemie von titan,chrom,nikel,cobalt, Vanadium und molibdan in bauxitischen gestemen und      problem der stofflichen Stofflichen herkunft des aluminiums,travaux de ICSOBA,Zagreb,vol.5,pp.83-96.
      Valenton, I., 1972- Bauxites. Elsewier, Amsterdam.226p