کاربرد نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

تهیه نقشه زمین‌شناسی مهندسی در تحقیق‌های زمین‌شناسی مهندسی نقش اساسی دارد، چون هدف آن ادامه پیشرفت پروژه و بررسی روش‌هایی برای به‌دست آوردن و ثبت اطلاعاتی است که برای رفع نیازهای مهندسی عمران و زیست محیطی مناسب است. در این مطالعه، نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی وکاربردی گستره شهرچابهار واقع در جنوب خاور ایران (با مقیاس 1:25000) با هدف فراهم  ساختن اطلاعات زمین‌شناسی مهندسی لازم  برای برنامه ریزی کاربری زمین و توسعه شهری تهیه شده است. محدوده مورد مطالعه که متشکل از رسوبات ترشیری است، در ارتباط با شرایط پی، شرایط گودبرداری، شرایط دفن زباله و مشکلات زمین‌شناسی زیست محیطی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات بر اساس اطلاعات حاصل از بررسی‌های صحرایی، گمانه‌زنی و نمونه‌برداری سیستماتیک در صحرا، آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی انجام پذیرفته است. در نهایت، نتایج این مطالعه در چهارچوب نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Engineering Geological Maps in Land Use Planning;A Case Study of Chabahar Area

نویسندگان [English]

  • Morteza Hashemi 1
  • M.R. Nikudel 1
  • N. Hafezi Moghaddas 2
1 Department of Engineering Geology, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahroud Industrial University, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Engineering geology mapping has been central to engineering geology research since it is objectives that the project continues to develop and investigate methods for obtaining data and “mapping’ this data to be suitable for the needs of civil engineering and environmental assessments. Engineering geological maps of Chabahar area (at a scale of 1:25,000) was prepared to provide engineering geological information as an aid in land use planning. Study area consists of tertiary deposits and studied for assessment of some parameters such as foundation condition, excavation condition, waste disposal condition, engineering geological problems and environmental problems. Data collection was done through field investigations, inclusive borehole boring, systematic sampling and field and laboratory tests. Finally, results are shown in applied geological maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering geological maps
  • Foundation condition
  • Excavation condition
  • Waste disposal condition
  • Geoenvironmental problems
  • Chabahar area

کمیسیون نقشه‌های زمین‌شناسی انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی، 1976- راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی (ژئوتکنیکی)، ترجمه ابوالحسن رده، چاپ اول، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 81 صفحه.

معماریان، ح.، 1374- زمین­شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 953 صفحه.

هاشمی، م.، نیکودل، م.، حافظی مقدس، ن.، 1385- تهیه نقشه زمین­شناسی مهندسی با کاربرد ویژه برای دفن زباله: مطالعه موردی منطقه چابهار، مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین‌‌شـناسی ایران، 13-15 شهریور ماه 1385، تهران، دانشگاه تربیت‌ مدرس.

 

References

Bowels, J., 1988- Foundation analysis and design, 5 th Ed., McGraw-Hill, New York, 1004 pages.

Dai, F.C. & Lee, C. F. & Zhang, X. H., 2001- GIS-based geo-environmental evaluation for urban land-use planning, Engineering Geology 61, pp. 257-271.

Dearman, W. R., 1991- Engineering geological mapping , Butterworth, London, 387 pages.

Dearman, W.R. & Matula, M., 1976- Environmental aspects of engineering geological mapping. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 14, 141–146.

IAEG, 2005- Special purpose mapping for waste disposal sites. Report of IAEG Commission 1, Engineering Geological Maps, Bull Eng Geol Environ 64, pp. 1–54.

Ladeira, F. L. & Ferreira Gomes, L. M., 1994- Bearing capacity in engineering geological mapping, Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology, Lisbon, vol 2. AA Balkema, Rotterdam, pp. 1245–1250.

Mc Call, G.,J.,H., 1985- Area report, East Iran project, Area No. 1 (North Makran and South Baluchestan), pp 163, 328, 490.

Russell,J. & Maharaj, 1995- Engineering geological mapping of tropical soils for land-use planning and geotechnical purposes: A case study from Jamaica, West Indies”, Engineering Geology 40, pp.  243-386.

Schalkwjk, A.V. & Price, G.V., 1990- Engineering Geological Mapping for urban planning in developing countries. 6th International Congress of International Association of Engineering Geology, 257–264.

Zuquette, L.V. &  Pejon, O.J. & Sinelli, O., 1994- Methodology of specific engineering geological mapping for selection of sites for waste disposal, Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology, Lisbon, vol 4. AA Balkema, Rotterdam, pp. 2481–2489.

Zuquette, L.V. & Pejon, O.J. &  Santos, J.Q., 2003- Engineering geological mapping developed in the Fortaleza Metropolitan Region, State of Ceara, Brazil, Engineering Geology 71, pp.  227–253.