نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

چکیده

 
     این مقاله نتایج مطالعات انجام شده به منظور اصلاح خاک با استفاده از آهک شکفته و زنده را ارائه می‌کند. نمونه‌های خاک با مقادیر متفاوت آهک مخلوط شدند. ویژگیهای ژئوتکنیکی بررسی شده بر روی نمونه‌ها، شامل ویژگیهای تراکمی، حدود اتربرگ، مقاومت فشاری و CBR است. مشاهدات نشان می‌دهند که بیشینه وزن مخصوص خشک خاک اصلاح شده با آهک شکفته کاهش و رطوبت بهینه افزایش می‌یابد. در صورتی که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در وزن مخصوص خشک بیشینه و رطوبت بهینه خاک اصلاح شده با آهک زنده مشاهده نشد. شاخص خمیری نمونه‌ها روند کاهشی نشان دادند. اگرچه این روند در نمونه‌های اصلاح شده با آهک زنده مشهودتر است. افزودن مقدار درصدهای مختلف آهک موجب افزایش قابل ملاحظه در مقاومت فشاری نمونه با افزایش زمان شد. اما تأثیر آهک زنده در افزایش مقاومت فشاری نمونه‌های اصلاح شده مشهودتر بود، مشابه این روند در آزمایشهای CBR نیز مشاهده شد. مقادیر بهینه آهک شکفته و زنده به منظور اصلاح رفتار مقاومتی خاک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Hydrated and Quick Lime Effects on Geotechnical Properties of Improved Soil

نویسندگان [English]

  • S. H. Tabatabaei
  • A. Aghaei Araei

Building and Housing Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

      This paper describes the result of a study on the determination of geotechnical properties of improved soil treated by quick lime and hydrated lime. Soil samples are mixed with quick lime and hydrated lime in various portions. The geotechnical properties investigated are compaction characteristics, Atterberg limits, compressive strength and CBR. It is observed that the dry density of soil treated with hydrated lime decreases and the optimum water content increases, while there is no noticeable change in dry density and optimum moisture content of soil treated with quick lime. The plasticity index of admixtures indicates a descending trend; however, it is more pronounced in samples treated by quick lime. Addition of small amount of lime causes significant increase in compressive strength of admixtures and increases with curing time. The effect of the quick lime is more significant than the hydrated lime. CBR tests show a trend similar to that observed for compressive strength tests. The optimum amount of hydrated and quick lime for improvement of the soil is presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive tests
  • Hydrated lime
  • Quick lime
  • CBR
  • plasticity index

حامی، الف.، 1371- مصالح ساختمانی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران

هاشمی طباطبایی، س.، 1381- استفاده از مواد افزودنی جهت بهسازی و پایدارسازی شیبهای مارنی، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

هاشمی طباطبایی، س.، آقایی آرایی، ع.، 1384- بررسی تأثیر آهک شکفته و زنده بر مشخصات فیزیکی و مقاومتی خاکهای اصلاح شده، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقییقات ساختمان و مسکن

هاشمی طباطبایی،س، آقایی آرایی، ع.، 1385- استفاده از آهک زنده در بهسازی خاکهای با شاخص خمیری بالا، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم زمین، سال شانزدهم، شماره 61، صفحات 60 و 67

 

References

Arora, S., Aydilek, A., 2005- Class F fly- ash- amended soils as highway base materials, Journal of Material in Civil Engineering, Vol. 17, issue 6, pp. 640- 649.

ASTM D1698, 1991- Standard Test Method for laboratory compaction characteristics of soil using standard effect, 1991- ASTM D698- Vol. 04.08-pp 69- 76.

ASTM D1883, 1987- Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of laboratory compacted soils, Vol. 04- 09- pp. 149- 157.

Bengt, B. B., 1993- Ground improvement, John willey and Sons Publishing Company.

BS, 1881, 1983- Method for Determination of compressive strength of concrete cubes.

Bujang, B. K., Shukri, M. and Thamer, A.H., 2005- Effect of chemical admixtures on engineering properties of tropical peat soil, American Journal of Applied Sciences Vol. 2(7): 1113- 1120.

Chew, S. H., Kamruz zaman, A.H. and Lee, F.H., 2004- Physiochemical and engineering behavior of cemented treated clays, Journa of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 130, Issue 7, 696-706.

Jahanshahi, M., 2005- An improvement method for swell problem in sulfate soils that Stabilized by lime. American Journal of Applied Sciences 2(7):1121- 1128.

Kumar, S., Puri, V. K., Das, B. M. and Devkota, B.C., 2001- Geotechnical properties of fly ash and lime fly ash stabilized coal mine refuse, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 05, Oklahama state university, U.S.A.

Muntohar, A. S., Hamtoro. G., 2000- Influence of rice huck ash and lime on engineering properties of a clayey subgrade, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 094, Oklahama state university, USA.

Muntohar, A. S., Hamtoro, G., 2000- Influence of rice huck ash and lime on engineering properties of a clayey subgrade, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 094, Oklahama state university, USA.

Naji, S. A., 2002- The use of lime to stabilize granular volcanic ash materials for road construction, Journal of Sciences and Technology, Vol. 7, No.2, 115- 123.

Oates, J. A. H., 1998- Lime and limestone, John Willey and Sons Publishing Company.

Rao, S. M., Thyagaraj, T., 2003- Lime study stabilization of an expansive soil, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 156, Issue 3, 139- 146.

White, D. J., 2006- Reclaimed hydrated fly ash as a geomaterial. Journal of Materials in Civil Engineering. Vol. 18, Issue 2, pp 206- 213.