نویسنده = محمد محجل
تعداد مقالات: 9
3. الگوی کرنش نسبی در گرانیتویید علی‌آباد دمق

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 69-74

10.22071/gsj.2011.54209

رضا سامانی زادگان؛ محمد محجل


6. تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک، جنوب همدان

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 39-46

10.22071/gsj.2010.55432

لیلی ایزدی کیان؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل