نویسنده = مهیار یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 219-226

10.22071/gsj.2017.46613

الهام قدیری صوفی؛ سعید سلطانی محمدی؛ مهیار یوسفی؛ علی عالی انوری