نویسنده = احمد امینی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 155-160

10.22071/gsj.2015.43274

حمید خرمی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی؛ فتح‌الله مصوری


2. فرآوری فسفات‌های رسوبی و کم عیار منطقه دلیر به روش فلوتاسیون

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2012.54013

صابر خوش جوان؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


3. مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 31-38

10.22071/gsj.2011.54998

صابر خوش جوان؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


5. مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 164-171

10.22071/gsj.2009.57827

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


6. مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 72-76

10.22071/gsj.2008.58442

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی