موضوعات = زمین شناسی مهندسی و معدن
5. رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 3-6

10.22071/gsj.2017.97965.1253

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد


7. بررسی تاثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 281-292

10.22071/gsj.2017.81999.1080

نازنین محبوبی مطلق؛ احمد رضا محبوبی اردکانی


8. ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط 2 مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 227-236

10.22071/gsj.2017.46612

علی ارومیه‌ای؛ الهه السادات رضوی؛ وحید باقری


9. بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 29-40

10.22071/gsj.2017.46725

وحید جودکی؛ فرشاد کوهیان‏ افضل؛ علی عالی‎انوری؛ رسول اجل ‏لوئیان؛ عبداله سهرابی‏ بیدار