نویسنده = افشین اکبرپور
تعداد مقالات: 3
1. خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 109-122

10.22071/gsj.2018.141775.1516

ایمان شجاعیان؛ افشین اکبرپور؛ خلیل بهارفیروزی؛ مجید ونایی


2. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور