نویسنده = ایرج رسا
تعداد مقالات: 6
4. بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 55-62

10.22071/gsj.2010.57138

نسرین خواجه محمدلو؛ ایرج رسا؛ علی امامعلی پور