نویسنده = علیرضا عاشوری
تعداد مقالات: 8
2. مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2016.40966

هادی جهانگیر؛ منصوره قبادی‌پور؛ علیرضا عاشوری


3. متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 97-106

10.22071/gsj.2015.42299

مهدی بادپا؛ کاوه خاکسار؛ علیرضا عاشوری؛ محمد خانه‌باد


4. معرفی گونه Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 1805)، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی‌های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال خاور ایران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 121-134

10.22071/gsj.2015.42302

مرتضی طاهرپور خلیل آباد؛ سید حمید وزیری؛ علیرضا عاشوری


5. عناصر اسکلریت هولوتورین‌های کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 165-174

10.22071/gsj.2015.42308

مریم نورالدینی؛ مهدی یزدی؛ علیرضا عاشوری؛ سمانه رحمتی


6. مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه‌اقلیم‌شناسی آنها

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.42250

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی‌آبادیان؛ محمدحسین محمودی قرایی


7. دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 165-172

10.22071/gsj.2015.42601

جواد ربانی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری؛ محمد وحیدی‌نیا