نویسنده = محمدمهدی خطیب
تعداد مقالات: 16
1. «نگرشی نو بر جایگیری ماگما و فرگشت ساختاری شمال پهنه سیستان»

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 73-84

10.22071/gsj.2018.118283.1403

زینب اعتمادخواه؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب


2. تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 29-42

10.22071/gsj.2017.93015.1200

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس


5. برآورد جنبایی گسل‌های فعال در جنوب و باختر بلوک لوت بر پایه گشتاورهای زمین‌شناختی، لرزه‌ای و ژئودتیک

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 211-222

10.22071/gsj.2017.50265

احمد رشیدی؛ محمدمهدی خطیب؛ سیدمرتضی موسوی؛ یحیی جمور


6. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2016.40679

ناصر نعیمی قصابیان؛ محمد مهدی خطیب؛ طاهره قاسمی رزوه؛ حمید نظری؛ محمودرضا هیهات


7. مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سد‌ها

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 281-284

10.22071/gsj.2016.40937

پویا صادقی فرشباف؛ محمدمهدی خطیب؛ حمید نظری


9. تحلیل جنبش‌شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 279-290

10.22071/gsj.2015.41512

حسام یزدان‎پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ حمید نظری؛ ابراهیم غلامی


10. شواهد ساختاری و مغناطیس ‌هوایی بر شکل‌گیری گسلش ‌پنهان‌ شوسف در فراگام‌ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل‌آباد (خاور ایران)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 253-265

10.22071/gsj.2015.42069

محمدامیر علیمی؛ محمدمهدی خطیب؛ خالد حسامی‌آذر؛ محمودرضا هیهات


11. اثر کنترل کننده‌های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال‌باختر بیرجند)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 323-342

10.22071/gsj.2015.42086

خشایار کاویانی صدر؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد‌حسین زرین کوب


12. بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه‌ گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 63-68

10.22071/gsj.2015.43352

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد‌مهدی خطیب


13. تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند)

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 163-174

10.22071/gsj.2015.43396

یعقوب جلیلی شاه‌منصوری؛ محمدمهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ محمدرضا قاسمی


14. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 273-288

10.22071/gsj.2015.43425

احمد رشیدی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمودرضا هیهات؛ سید مرتضی موسوی


15. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی


16. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان)

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 60-71

10.22071/gsj.2008.58440

سید ‌سعید محمدی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ محمدهاشم امامی؛ محمدمهدی خطیب