نویسنده = علی یساقی
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 245-254

10.22071/gsj.2017.80071.1066

محمد مومنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ علی یساقی


3. بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 13-24

10.22071/gsj.2017.54126

سیدعباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ اسماعیل شبانیان بروجنی


4. تکوین ساختاری پهنه گسلی آشخانه در شمال ‌باختر کپه‌داغ (شمال‌ خاور ایران)

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 163-172

10.22071/gsj.2016.50255

ابراهیم غلامی؛ سعید شرکاء؛ علی یساقی


8. تحلیل ساختاری گسل اصلی جوان زاگرس و ارتباط آن با گسل وارون اصلی زاگرس در کردستان

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 41-50

10.22071/gsj.2013.53639

شهریار صادقی؛ علی یساقی؛ محمد فتح الهی


9. تحلیل ساختاری ناحیه دوگنبدان؛ زاگرس چین‌- رانده، شاهدی بر شیب‌راهه پیشانی و جانبی

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 53-64

10.22071/gsj.2011.54440

علی یساقی؛ حسین نریمانی؛ محمد قاسم حسن گودرزی


11. بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 13-20

10.22071/gsj.2011.54988

مرضیه استرابی‌آشتیانی؛ علی یساقی؛ حمیدرضا جوادی؛ مجید شاه‌پسندزاده؛ محمدرضا قاسمی


12. تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 149-158

10.22071/gsj.2010.55674

امیرحسین صدر؛ محمد محجل؛ علی یساقی


14. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 13-19

10.22071/gsj.2010.56982

ابراهیم غلامی؛ میرعلی اکبر نوگل سادات؛ محمدمهدی خطیب؛ علی یساقی


15. تحلیل جنبشی چین خوردگی در ساختارهای تاقدیسی ناحیة فارس داخلی

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 91-96

10.22071/gsj.2010.56993

محمدعلی گنجویان؛ سهراب شهریاری؛ علی یساقی