دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، پاییز 1395 (سال بیست و ششم، شماره 101) 
10. رسوب‌شناسی سد‌‌های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

صفحه 69-78

10.22071/gsj.2016.41009

حمیده قادری فیجانی؛ محمد خانه‌باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


17. پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

صفحه 147-158

10.22071/gsj.2016.41050

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سیدمحمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی